Handgemaakt, wat houdt dat in?

Wij maken van alles in principe maar één of enkele exemplaren, dus je hebt altijd een uniek product. Oneffenheden of onregelmatigheden in het product benadrukken de authenticiteit van een met de hand gemaakt product.

Regelmatig geven wij ook gebruikte stoffen en fournituren een tweede leven. Je zou hierin dus ooit sporen van een eerder gebruik kunnen terugzien. Vlekken of gaten zijn echter natuurlijk nooit de bedoeling.

 

Wasvoorschriften

Wij adviseren onze stoffen producten op 30 graden te wassen en eventueel te strijken met een lauwwarm strijkijzer. Het spreekt voor zich dat kussenvullingen niet meegewassen dienen te worden. U kunt deze wel enkele dagen in een vriezer leggen die op minimaal -18°C staat afgesteld, om eventueel aanwezige huisstofmijt te doden. 

 

Allergie-informatie

Omdat wij in huiselijke kring ervaren hebben hoe belangrijk allergie-informatie kan zijn, willen wij u dit zeker niet onthouden.

Wij hebben een werkruimte in huis en in dat huis lopen ook twee katten rond. Tevens maken wij gebruik van verschillende soorten stoffen en worden de stoffen vooraf door ons gewassen. Bent u dus allergisch voor bijvoorbeeld wol of componenten in wasmiddelen, informeer dan goed bij ons.

Boekweit is een allergeen en ook de doppen zouden dus een gevoeligheid kunnen oproepen.

Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden van Schapen Wolken Dromen, gevestigd te Helmond.

KvK: 51826410
BTW: 165456851B01
Versie geldig vanaf 10 april 2015


1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, en alle daaruit voortvloeiende bestellingen bij Schapen Wolken Dromen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Schapen Wolken Dromen. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Schapen Wolken Dromen behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Schapen Wolken Dromen erkend.
1.5 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Schapen Wolken Dromen en de koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.8 Indien Schapen Wolken Dromen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Schapen Wolken Dromen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.9 Schapen Wolken Dromen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Schapen Wolken Dromen garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Schapen Wolken Dromen bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.4 Aan de leveringsplicht van Schapen Wolken Dromen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Schapen Wolken Dromen geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen, aanbiedingen en offertes
3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de toeleverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.3 Aanbiedingen van Schapen Wolken Dromen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
3.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.5 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Schapen Wolken Dromen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.7 Mondelinge toezeggingen verbinden Schapen Wolken Dromen slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
3.8 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

4. Zichttermijn / herroepingrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet Kopen op Afstand (Burgerlijk Wetboek Boek 7, artikel 46), heeft de afnemer het recht de koop van (een deel van) de geleverde goederen die op de website gekenmerkt zijn als nieuw, binnen een periode van 14 dagen na levering, zonder opgave van reden te herroepen. Hiertoe dient de afnemer uiterlijk de 14e dag Schapen Wolken Dromen hiervan in kennis te stellen, middels een e-mail naar info@schapenwolkendromen.nl. Hierna heeft de afnemer 14 dagen de tijd de geleverde zaken terug te zenden. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Als na afloop van de genoemde termijn de geleverde zaken niet aan Schapen Wolken Dromen zijn teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in een goede verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Schapen Wolken Dromen er zorg voor dat binnen 14 dagen na herroeping van de overeenkomst, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Schapen Wolken Dromen heeft het recht te wachten met terugbetalen van het aankoopbedrag tot zij de teruggezonden goederen ontvangen heeft.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of veranderd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Schapen Wolken Dromen, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Schapen Wolken Dromen. Schapen Wolken Dromen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Ten behoeve van de orderregistratie zullen uw gegevens intern bewaard worden gedurende de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.
5.3 Schapen Wolken Dromen respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.4 Schapen Wolken Dromen maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Schapen Wolken Dromen garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde artikel niet voldoet aan de op de website vermelde informatie, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Schapen Wolken Dromen) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Schapen Wolken Dromen. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Schapen Wolken Dromen schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in een goede verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.3 Indien klachten van de afnemer door Schapen Wolken Dromen gegrond worden bevonden, zal Schapen Wolken Dromen naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Schapen Wolken Dromen en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Schapen Wolken Dromen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.4 Schapen Wolken Dromen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van de afnemer.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Schapen Wolken Dromen in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Schapen Wolken Dromen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

7. Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen Schapen Wolken Dromen en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Schapen Wolken Dromen op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Schapen Wolken Dromen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
7.3 Altijd dient de betaling op tijd bij ons binnen te zijn, meestal binnen zeven dagen na factuurdatum, anders behouden wij ons het recht voor de order te annuleren.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van Schapen Wolken Dromen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht
9.1 Schapen Wolken Dromen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van Schapen Wolken Dromen alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Schapen Wolken Dromen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Schapen Wolken Dromen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien Schapen Wolken Dromen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Schapen Wolken Dromen is niet aansprakelijk voor schade aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Eigendom van alle door Schapen Wolken Dromen aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Schapen Wolken Dromen zolang de afnemer de vorderingen van Schapen Wolken Dromen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Schapen Wolken Dromen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
11.2 De door Schapen Wolken Dromen geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Schapen Wolken Dromen of een door Schapen Wolken Dromen aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Schapen Wolken Dromen haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Schapen Wolken Dromen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
11.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Schapen Wolken Dromen.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Schapen Wolken Dromen en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Schapen Wolken Dromen is gevestigd kennis, tenzij Schapen Wolken Dromen er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

13. Intellectueel eigendom
13.1 Schapen Wolken Dromen behoudt zich de rechten voor van intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht en modellenrecht) met betrekking tot de door haar geleverde producten.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Verzendkosten

De meeste artikelen zullen als pakket verstuurd worden. Hiervoor rekenen wij het PostNL tarief van 6,95 euro voor een pakket tot 10 kg.

Mocht uw bestelling als brievenbuspost verzonden kunnen worden, dan zullen wij uw verzendkosten handmatig naar beneden toe aanpassen.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Opruimingskorting!

Schapen Wolken Dromen houdt op te bestaan!

Profiteer dus nu van de opruimingsprijzen!

 

Er komt geen nieuwe voorraad meer bij. Bij bestellen geldt: op is echt op! Ik probeer de voorraadinformatie zo correct mogelijk bij te houden om teleurstelling te voorkomen. Maar aangezien ik dit handmatig doe, is het niet uit te sluiten dat een artikel nog even beschikbaar lijkt terwijl dit niet zo is.

© 2010 - 2017 schapenwolkendromen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.